Tato stránka slouží k podávání oznámení v rámci interního oznamovacího systému společnosti KERN s.r.o. na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a na ni navazujícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Primárním cílem je zajistit ochranu oznamovatele před jakýmkoliv postihem, diskriminací nebo možnými odvetnými opatřeními, ať již se jedná o zaměstnance, nebo jiné osoby v zákonem definovaném vztahu k organizaci (jejich výčet je uveden v ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů).

Formulář lze vyplnit i anonymně, zákon o ochraně oznamovatelů však požaduje na oznámení uvedení jména, příjmení a data narození, nebo jiných údajů, z nichž je možné prokázat totožnost oznamovatele (např. jakékoliv unikátní zaměstnanecké, nebo evidenční  číslo). Pokud totožnost oznamovatele není zjištěna, nemusí mu být poskytnuta zákonem stanovená úroveň ochrany oznamovatele.

Veškerá oznámení učiněná prostřednictvím formuláře budou postoupena výhradně příslušné osobě, která splňuje požadavky dle zákona o ochraně oznamovatelů (zejména ustanovení § 10 tohoto zákona). Tato osoba následně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a také o výsledcích posouzení jeho důvodnosti. Dále je oznamovatel informován také o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Pokud si přejete podat oznámení příslušné osobě osobně, můžete o to prostřednictvím formuláře požádat.

Jako alternativu k vnitřnímu oznamovacímu systému můžete využít externí oznamovací systém, který je provozován Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně nebo písemně. Více informací pak naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/
 
Pro více info, viz. video níže.
 
 
 
 

 

Vytvoření nového oznámení

 

Oznamující osoba by vzhledem k souvisejícím faktorům a dostupným informacím měla být přesvědčena, že oznamovaná fakta jsou pravdivého charakteru. Vědomé oznámení nepravdivých skutečností může být sankciováno. Měla by také jednat ve veřejném zájmu, dobré víře a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Oznamovatel by měl být schopen určit totožnost oblasti s protiprávním jednáním a promyslet, jaké verifikovatelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Charakter a rozsah prezentovaných informací mohou mít pozitivní vliv na způsob šetření oznámení. Oznámení musí srozumitelnou a jasnou formu a musí z něj zřetelné, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká.

Pro efektivní prošetření oznámení je vhodné poskytnout telefon, nebo email, kterým se dá s oznamovatelem komunikovat anonymně. Bez možnosti kontaktu s oznamovatelem se může ztížit vyřešení oznámení.

Řešením Vašeho podání se bude zabývat Jakub Ľalík, Ing.

Nové oznámení