Kodex chování pro dodavatele KERN s.r.o.

Společenská odpovědnost a dodržování jejich principů je jedním ze základních prvků hodnot KERN s.r.o. Tento kodex chování dodavatelů KERN s.r.o. vyjadřuje základní pravidla chování dodavatele v níže uvedených oblastech k naplnění principů společenské odpovědnosti a udržitelného dodavatelského řetězce.

Dodržování zákonů, etických zásad a dalších právních předpisů

 • Dodavatel dodržuje veškeré platné zákony, další právní předpisy a normy země, ve které působí a bude uplatňovat vhodná opatření, aby zajistil dodržování těchto zákonů, dalších právních předpisů a norem.
 • Dodavatel poctivě plní své smluvní závazky.
 • Dodavatel své podnikatelské i jiné činnosti vykonává v souladu s etickými zásadami včetně zásad poctivého obchodního styku a férové hospodářské soutěže.

Společenská odpovědnost

 • Dodavatel respektuje a podporuje principy společenské odpovědnosti, své podnikatelské i jiné činnosti vykonává a chová se jako společensky odpovědný podnik.
 • Dodavatel při svých podnikatelských i jiných činnostech účinně usiluje o zabránění jejich nepříznivým dopadům na regiony, v nichž dodavatel působí, jejich obyvatele a životní prostředí.
 • Dodavatel při svých podnikatelských i jiných činnostech účinně usiluje o to, aby přispívaly k rozvoji regionů, v nichž dodavatel působí, a jejich obyvatel a k ochraně a zlepšování životního prostředí.
 • Dodavatel svými řádně vykonávanými podnikatelskými i jinými činnostmi, řádným plněním svých povinností a svou transparentností dbá o své dobré obchodní jméno a svou důvěryhodnost.
 • Dodavatel se zasazuje o etablované vztahy s jeho obchodními partnery, orgány veřejné moci, zaměstnanci a veřejností založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.
 • Dodavatel dbá o to, aby principy společenské odpovědnosti i tento Kodex chování dodatele KERN s.r.o. přiměřeně dodržovali i jeho obchodní partneři.

Dobré pracovní podmínky a lidská práva

 • Dodavatel dbá zákazu dětské práce.
 • Dodavatel zaměstnává pouze zaměstnance splňující zákonné podmínky a pouze způsoby v souladu s právními předpisy, nevyužívá jakoukoli formu nelegální práce, včetně nucené nebo povinné práce.
 • Dodavatel respektuje právo svých zaměstnanců svobodně se sdružovat a kolektivně vyjednávat.
 • Dodavatel dodržuje přiměřenou pracovní dobu a dostatečnou dobu odpočinku.
 • Dodavatel své zaměstnance řádně odměňuje a poskytuje jim příplatky za práci v noci, o víkendu, o svátcích, za přesčasovou práci a jiné příplatky v souladu s právními předpisy.
 • Dodavatel odmítá jakékoli formy diskriminace, mimo jiné včetně národnosti, etnického původu, pohlaví, zdravotního postižení, věku, sexuální identity nebo sexuální orientace. Náboženství a přesvědčení, sociálního postavení nebo jakékoli rasově motivované diskriminace.
 • Dodavatel soustavně zabezpečuje, aby jeho zaměstnanci byli soustavně seznamování s principy společenské odpovědnosti a byli vedeni k jejich dodržování.

Nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

 • Dodavatel se zavazuje, že bude provádět kontrolu v rámci svých dodavatelských řetězců, a podporovat tak trasovatelnost původu všech využitých nerostných surovin.
 • Dodavatel si je vědom příslušných legislativních norem a požadavků týkajících se nakládání s nerosty z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí a zajistí dodržování těchto norem v souladu s Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí..

Politika oznamování na škodlivé jevy. (Whistle-blowing policy)

 • Dodavatel umožňuje svým zaměstnancům i jiným osobám upozorňovat na škodlivé jevy, podávat dotazy a stížnosti.
 • Dodavatel se důsledně zabývá všemi upozorněními, dotazy a stížnostmi, řeší je a využívá k přijetí příslušných opatření.
 • Dodavatel garantuje v souladu s právními předpisy ochranu těchto zaměstnanců a jiných osob před odvetnými opatřeními.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Dodavatel se zavazuje vyrábět a společnosti KERN s.r.o. dodávat bezpečné výrobky a poskytovat zároveň svým zaměstnancům i svým dodavatelům bezpečné, zdravé a ergonomické pracovní prostředí, které podporuje prevenci úrazů a minimalizuje možnost jejich vystavení případným zdravotním rizikům.
 • Dodavatel zpracovává, soustavně hodnotí a aktualizuje rizika možného poškození zdraví při práci a přijímá opatření k jejich odstranění.
 • Dodavatel vzdělává své zaměstnance a vychovává je k bezpečné práci a ochraně zdraví.
 • Dodavatel poskytuje svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky.

Korupce

 • Dodavatel uplatňuje nulovou toleranci korupce.
 • Dodavatel soustavně vede své zaměstnance a přísně vyžaduje, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nesmí v souvislosti s výkonem práce pro dodavatele, jeho jménem nebo s odkazem na něj vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat; jakékoliv korupční jednání dodavatel přísně postihne.

Obchodní informace a duševní vlastnictví

 • Dodavatel zajistí, aby byly veškeré citlivé obchodní informace nebo obchodní tajemství získané na základě obchodních aktivit ve spolupráci s KERN s.r.o. uchovávány jako přísně důvěrné a nebyly neoprávněně používány nebo poskytovány třetím stranám.
 • Dodavatel je zastáncem svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiní nic, co by takovou soutěž narušilo.
 • Dodavatel ctí práva duševního vlastnictví, zachovává mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích.
 • Dodavatel se vyhýbá střetu zájmů a situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.
 • Dodavatel osobní údaje zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje mu byly poskytnuty, spravuje a zpracovává vždy jen v souladu s právními předpisy.

 Životní prostředí

 • Ochrana životního prostředí je zásadní součástí výkonu podnikatelských i jiných činností dodavatele.
 • Dodavatel aktivně přistupuje ke snižování dopadu svých podnikatelských i jiných činností na životní prostředí.
 • Dodavatel dbá o úsporné a rozumné využívání přírodních zdrojů (například vody, zdrojů energie či surovin).
 • Dodavatel vyvíjí, používá a dodává odběratelům své výrobky a jiná plnění tak, aby byl omezován jejich negativní dopad na životní prostředí včetně spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.
 • Dodavatel při nakládání s odpady upřednostňuje jejich recyklaci a systémy uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod; zřídí a uplatňuje systém pro zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi; postupně snižuje emise znečišťujících látek do vod a ovzduší; usiluje o dosažení uhlíkové neutrality.

 

V Třinci, dne 29. 8. 2023                                                                                 Ing. Jiří Kuldánek – jednatel