Strategie

  • V naší každodenní činnosti využíváme znalosti a dlouholetou praxi zaměstnanců vrcholového vedení firmy v oboru podnikání.
  • Zvolili jsme správný postup při pořizování investic, kdy jsme postupně nakupovali nové, moderní zařízení.
  • Snažíme se být vždy o krok napřed a vyvíjet nová inovativní řešení a úspěšně je aplikovat ve výrobním procesu.
  • Vsadili jsme na poctivost a pracovitost našich zaměstnanců, kteří jsou po zaškolení špičkoví odbornici a zvládnou několik profesí.
  • Postupně naplňujeme naši vizi stát se významným dodavatelem do automobilového průmyslu.
  • Snažíme se co nejzodpovědněji přistupovat k životnímu prostředí, jehož ochranu vnímáme jako velmi významnou prioritu. Zavázali jsme se k minimalizování negativních dopadů na životní prostředí a postupnému zlepšování v enviromentální sféře, pomocí optimálního hospodaření s komoditami jako jsou energie, voda, uhlíkové stopa apod.

K úspěšnému naplňování naší strategie využíváme tyto nástroje:

Integrovaný systém řízení

KERN s.r.o. má zavedený integrovaný systém řízení, který je pravidelně jednou ročně prověřován certifikačním orgánem prostřednictvím kontrolních auditů. Dále je systém kontrolován plánovanými interními audity a externími odběratelskými audity.

Kvalita

KERN s.r.o. má zaveden systém managementu kvality podle norem řady ISO 9001. Systém je certifikován podle ISO 9001:2015. Vedení společnosti klade velký důraz na stálé zlepšování zavedeného systému kvality, jenž je základním předpokladem dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a servisem KERN s.r.o. Všichni zaměstnanci společnosti se angažují podle svých schopností k naplnění obsahu Politiky kvality. Vedení firmy zase vytváří zaměstnancům příznivé klima k tomu, aby mohli klidně, bezpečně a kvalitně pracovat a dosahovali přitom vysoké produktivity.

Ekologie

Vedení společnosti KERN s.r.o. si uvědomuje svou odpovědnost za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a základního práva každého člověka v takovémto prostředí žít. Proto chápe ochranu životního prostředí jako svůj prioritní úkol a klade tento prvek integrovaného systému řízení na první místo. 

Od začátku roku 2002 je systematicky realizována progresivní koncepce systému řízení společnosti, a to zavádění, certifikace a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení. Nosnými pilíři tohoto systému jsou systémy řízení ochrany životního prostředí, řízení bezpečnosti práce a řízení kvality. 

Vlastníci společnosti využívají a chtějí nadále využívat nejnovější technologie s vysokou produktivitou výroby, produkující kvalitní výrobky, nezatěžující životní prostředí a umožňující bezpečnou práci. 

Společnost KERN s.r.o. je certifikována podle ISO 14001:2015 a má stanovenu environmentální politiku. Pravidelným stanovováním a plněním cílů a programů environmentálního managementu dosahuje neustálé zlepšování v této oblasti. Jedním z nástrojů dlouhodobého plánování je strategie environmentálního managementu, která obsahuje závazné postupy při jednotlivých činnostech podnikání a odpovědnost za jejich dodržování. Ve firmě byla zřízena funkce – ekolog (tel.+420 558 337 104/mob. +420 777 779 554). 

Ovzduší

Ve společnosti jsou od roku 2013 provozovány tři emisní stacionární zdroje. Zařízení jsou pravidelně kontrolována podle provozního řádu a udržována v dobrém technickém stavu. Provoz stacionárních zdrojů je povolen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Stanovené emisní limity látek znečišťujících ovzduší jsou trvale dodržovány. Firemní ekolog (tel.+420 558 337 104/mob. +420 777 779 554) sdělí na požádání konkrétní údaje. 

Odpadní vody 

Odpadní vody z technologických procesů jsou čištěny ve vlastní neutralizační stanici, která byla uvedena do provozu v roce 2005 a v roce 2019 prošla rozsáhlou modernizací. Zařízení je udržováno v dobrém technickém stavu. Neutralizační stanice je provozována podle provozního řádu. Společnost má stanoveno povolené maximální množství vypouštěných vod do městské čističky odpadních vod. Stanoveny jsou i limity znečišťujících látek v odpadních vodách. Znečišťující látky v odpadních vodách jsou pravidelně monitorovány, vypouštěné vody jsou kontinuálně měřeny. Všechny stanovené limity jsou dodržovány. Pro případ ohrožení vod a půdy má společnost vypracován vlastní havarijní plán. Firemní ekolog (tel.+420 558 337 104/mob. +420 777 779 554) sdělí na požádání konkrétní údaje.

Odpady

Nakládání s odpady v naší firmě je schváleno orgány státní správy. Ve výrobních i nevýrobních objektech provádíme třídění odpadů. Odvoz, likvidaci a uložení odpadů provádí externí organizace, které mají na tuto činnost oprávnění. Tato služba je prováděna jen na základě smluvních vztahů. 

Máme zpracován Plán odpadového hospodářství společnosti KERN s.r.o. dle §44 odst.5 zákona č.185/2001 Sb. odpadech a o změně některých dalších zákonů. Ve firmě byla zřízena funkce – odpadový hospodář (tel.+420 558 337 104/mob. +420 777 779 554). Odpadový hospodář sdělí na požádání konkrétní údaje o nakládání s odpady ve firmě. 

Údaje v oblasti životního prostředí jsou pravidelně zasílána do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 

Naše společnost má vlastní dokument – Základní hodnocení rizik ekologické újmy – vypracovaný podle platných předpisů a je pravidelně aktualizován. 

Bezpečnost (BOZP)

KERN s.r.o. má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento systém je certifikován dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Všichni zaměstnanci společnosti se angažují podle svých schopností k naplnění obsahu integrované politiky. Vedení firmy vytváří zaměstnancům příznivé klima k tomu, aby mohli pracovat klidně, bezpečně a kvalitně a dosahovali přitom vysoké produktivity.