Integrovaná politika systémů řízení společnosti KERN s.r.o.


I.    Systém řízení kvality

KERN s.r.o. je rozvíjející se společnost s nejmodernější technologií, s vysokými ambicemi na trhu s dráty, aplikující integrovaný systém řízení. Kvalita je základním předpokladem pro realizaci cílů a základních hodnot.

Cílem naší politiky kvality je respektování zájmů zákazníků ve vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu našich produktů (výrobků a služeb) a přitom trvalé zlepšování kvality, aniž by byly překračovány materiální, finanční či personální zdroje.

Z dlouhodobého hlediska je žádoucí v řízení kvality dosáhnout stavu, kdy na jedné straně jsou uspokojovány potřeby a zájmy zákazníka a na druhé straně, při zajištění předchozí podmínky, je dosahována prosperita společnosti.

Dosaženi spokojenosti našich zákazníků s kvalitou našich produktů je prioritou číslo jedna.

Pro zajištění výše uvedených cílů, společnost vychází z kontextu organizace. Společnost určila interní a externí aspekty (faktory, které mohou mít dopad na kvalitu poskytovaných produktů a služeb včetně environmentálního dopadu) a dále pak zainteresované strany, které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku v integrovaném systému managementu.

Vedení společnosti chce v oblasti kvality dosáhnout těchto záměrů:

 • Aby zákazník díky kvalitě dodávek, organizaci a činnostem, jimiž se naše společnost projevuje vůči svému okolí, získal a udržoval přesvědčení, že společnost KERN s.r.o. je schopna dodávat výrobky a poskytovat služby v požadované kvalitě, v přiměřené ceně, v dohodnutém množství a ve správném čase.
 • Dodávat zákazníkovi výrobky na jím určené místo, udržovat a v určených případech zvyšovat dohodnutou kvalitu při optimálních výrobních nákladech.
 • Zvyšováním úrovně kvality rozšiřovat oblasti obchodu v určených druzích výrobků do určených teritorií.

Pro dosažení uvedených záměrů se vedení společnosti zavazuje, že:

 • Zajistí potřebné personální, finanční, materiálové a informační zdroje pro udržování a rozvíjení systému kvality.
 • Zajistí potřebná školení v oblasti zabezpečování kvality bude vytvářet mezi všemi spolupracovníky spojení, které spočívá na poctivosti, důvěře, spolupráci a potřebném řešení problémů.
 • Bude neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality, a to využíváním této politiky kvality, cílů kvality, výsledků z auditů, analýzy dat, opatření k nápravě, preventivních opaření a přezkoumání systému kvality vedením.
 • Bude tyto záměry a závazky vedení rozpracovávat do konkrétních cílů kvality a navazujících úkolů.
 • Bude udržovat a rozvíjet certifikovaný systém kvality dle požadavků normy ISO 9001

Od zaměstnanců společnosti KERN s.r.o. vedení očekává:

 • Ztotožnění se s politikou kvality a aktivní účast při realizaci politiky a cílů kvality.
 • Dodržování všech norem řízení, jimiž je systém kvality popsán.
 • Aktivní účast na vzdělávacích akcích z oblasti kvality.
 • Aktivní zapojení při neustálém zlepšování systému kvality.
 • Dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na pracovištích.

II.    Systém řízení ochrany životního prostředí

Základním východiskem politiky ochrany životního prostředí společnosti KERN s.r.o. je udržitelný rozvoj, který znamená odpovědnost současné generace vůči budoucím generacím za zachování a předání základních životních hodnot.
Společnost se zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR a jiné požadavky, kterými je vázána v ochraně životního prostředí. Snahou společnosti je v oblasti životního prostředí nepřetržité snižování negativních vlivů, péče o vzhled a čistotu podniku a tím trvalé zlepšování stavu.


Ekologickou politikou se společnost zavazuje realizovat následující zásady:

 • Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni při výrobě, úpravě drátu a všech činnostech s touto výrobou spojených minimalizovat environmentální dopady na životní prostředí.
 • Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování environmentálního systému (EMS) a k prevenci znečišťování životního prostředí. K tomu využije všech dostupných znalostí a zkušeností v oblasti technologie výroby drátu a ochraně životního prostředí. Zajistí potřebné finanční, personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a rozvíjení systému EMS.
 • Vedení společnosti se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a zavazuje se vytvořit zaměstnancům společnosti podmínky ke splnění těchto požadavků.
 • K realizaci této politiky stanoví vedení společnosti environmentální cíle, cílové hodnoty a navazující úkoly. Cíle jsou schvalovány vždy na jeden kalendářní rok a jejich realizace je vedením společnosti pravidelně kontrolována. KERN s.r.o. pravidelně analyzuje environmentální aspekty (EA) a stanovuje významné EA, které řeší organizačním a investičním způsobem.
 • Vedení společnosti realizuje politiku EMS pomocí technických a organizačních opatření a postupů. Na realizaci se podílejí všichni zaměstnanci firmy. Opatření a postupy environmentálního systému KERN s.r.o. jsou dokumentovány. Vedení společnosti zabezpečuje a provádí školení zaměstnanců v této oblasti.
 • Environmentální politika firmy KERN s.r.o. je součástí integrované politiky systému řízení a je vytištěna a vyvěšena na pracovišti a také zveřejněna na webových stránkách společnosti: www.kern-dr.cz

III.    Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Vedení společnosti KERN s.r.o. v souladu se strategickými záměry i cíli společnosti a jako výraz odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně požární ochrany (BOZP) vyhlašuje tuto politiku BOZP, ve které se zavazuje:

 • Chránit zdraví zaměstnanců společnosti a všech dalších osob dodržováním a neustálým zlepšováním podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a práci tak, aby byla řízena a minimalizována bezpečnostní rizika vyplývající z povahy a rozsahu činností, procesů, výrobků a služeb společnosti.
 • Snižovat nebezpečí vzniku úrazů, nehod, mimořádných událostí a materiálových škod při provozování všech činností, s důrazem na prevenci a na důsledné šetření příčin a přijímaní účinných nápravných opatření za účelem jejich odstranění nebo omezení.
 • Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií a všech na ně vázaných činností, procesů, pracovišť apod., uplatňovat a soustavně a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách.
 • Udržovat bezpečný a provozuschopný stav dopravních, manipulačních, výrobních a ostatních prostředků, splňující požadavky zákonných předpisů, norem a pokynu výrobců.
 • S důrazem na prevenci a snižování rizik stanovit cíle a programy managementu BOZP za účelem neustálého zlepšování systému řízení BOZP a k minimalizaci nebezpečí pracovních úrazů a nemoci z povolání, přezkoumávat a vyhodnocovat jejich plnění.
 • Řídit činnost společnosti tak, aby byly naplňovány všechny relevantní požadavky platných ustanovení právních předpisů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků v oblasti BOZP, zahrnující i požadavky jiných zainteresovaných stran.
 • Spolupracovat v oblasti BOZP se zaměstnanci, s úřady a veřejností a tuto spolupráci zakládat na průběžné výměně informací k pochopení politiky BOZP, přijatých cílů a výsledků realizace programů v oblasti BOZP a na rychlé reakci na vyslovené podněty.
 • V kontaktech se zákazníky a partnery společnosti respektovat, podporovat a prosazovat přístupy zvyšující úroveň BOZP.
 • Uplatnit systémový přístup a zajistit kontrolu, aby stejná úroveň bezpečnostních a zdravotních požadavků byla aplikována u dodavatelů a jejich pracovníků, včetně dočasně zaměstnaných pracovníků a upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy.
 • Zajišťovat potřebné zdroje, dovednosti a finance na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnosti/závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.
 • Využívat systému vzdělávání a výcviku zaměstnanců společnosti ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti BOZP.
 • Podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.
 • Na úrovni vedení a za účasti zástupce zaměstnanců systematicky posuzovat plnění zásad a celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v rámci pravidelného přezkoumání vedením.
 • Na základě výsledků přezkoumání systému řízení BOZP vedením trvale zlepšovat výkonnost managementu BOZP, k zajištění jeho neustálé vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti. Stanovené zásady politiky BOZP jsou platné pro všechny zaměstnance, od kterých vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností za účelem neustálého zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené politiky BOZP a realizaci a plnění na ni navazujících cílů.

Tato integrovaná politika systémů řízení společnosti je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Je sdělována a komunikována na všech úrovních organizace. Připomínky k ní a podněty k její aktualizaci přijímá projektový manažer. Za její zavedení, pochopení, udržování na všech úrovních organizace odpovídá vedení společnosti.

                                    Jednatel společnosti
                                    Ing. Jiří Kuldánek